Panaszkezelési szabályzat

www.slov-aqua.eu webáruház

I. Általános rendelkezések

1.1.A jelen panaszkezelési szabályzat a Tt. 40/1964 sz. Polgári Törvénykönyv hatályos formájával (a továbbiakban „Polgári Törvénykönyv“), a Tt. 250/2007 sz., fogyasztóvédelmi törvény hatályos formájával (a továbbiakban „Fogyasztóvédelmi törvény), a Tt. 102/2014 sz., a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló törvény hatályos formájával, valamint a Tt. 22/2004 sz., az elektronikus kereskedelemről szóló törvény hatályos formájával összhangban került kiadásra, és a szerződő felek közti jogviszonyt szabályozza:

1.2.Eladó

A cég neve: Peter Kemény
A vállalkozás helye: Kamenín 561, 94357 Kamenín, Szlovák Köztársaság 
(Számlázási cím)

Telephely: Kamenný Most 186, 943 58 Kamenný Most, Szlovák Köztársaság

Bejegyezve a Nové Zámky-i (Érsekújvár) Járásbíróság Jegyzékében

A vállalkozói jegyzék száma: 440-34639
Cégazonosító szám: 50077333

Adószám: 1080710532

Közösségi adószám: SK1080710532
A bankszámla száma: SK25 0900 0000 0051 0929 2775

Eladó ÁFA fizető /általános forgalmi adó/

(a továbbiakban “Eladó”) egyfelől, másfelől minden személy, aki az Eladó Webáruházában kínált áru vagy Szolgáltatás Vásárlója, és aki fogyasztói minőségben lép fel a jelen Általános kereskedelmi feltételek és a fogyasztót definiáló idevágó törvények további rendelkezéseinek értelmében, a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Szlovák Köztársaság alábbi törvényei értelmében: Tt. 102/2014 sz., a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló törvény és a Tt. 250/2007 sz., többször módosított fogyasztóvédelmi törvény.

1.3.Eladó email címe és telefonszáma:

Email: info@slov-aqua.eu

Tel. sz.: +421 910 629 950

1.4.Az írásbeli dokumentumok, panaszok, szerződéstől való elállás stb. megküldésére vonatkozó levelezési cím:

Peter Kemény, Kamenný Most 186, 943 58 Kamenný Most, Szlovák Köztársaság

1.5.A jelen Panaszkezelési szabályzat szabályozza a Vásárló jogait és kötelességeit. Vásárló alatt a fogyasztó értendő annak a folyamatnak a során, amikor érvényesíti a tárgy (áru) vagy szolgáltatás hibájából eredő jogait az Eladóval távollevőként, Eladó webáruháza, a www.slov-aqua.eu webshop révén kötött adásvételi szerződés értelmében.

1.6.Vásárló minden személy (természetes személy vagy jogi személy), aki a megrendelését az elektronikus megrendelőlappal, Eladó webhelye felhasználásával, esetleg további távközlési eszközzel küldte el.

1.7. Fogyasztó a Vásárló, aki természetes személy, és aki az Eladó webáruházának révén kötött adásvételi szerződés megkötése során nem vállalkozói tevékenységi körében jár el.

1.8.A jelen panaszkezelési szabályzat a Vásárlók, akik egyszersmind fogyasztók is, és az Eladó közti jogviszonyokat szabályozza.

1.9.Az Eladó és az olyan jogi személyként vagy természetes személyként – vállalkozóként, a vállalkozási tevékenysége keretében fellépő /nem fogyasztói jogállású/ Vásárló közti, a hibákra vonatkozó felelősségre vonatkozó jogok érvényesítéséből eredő jogviszonyokat a Tt. 513/1991 sz. Polgári Törvénykönyv hatályos változata szabályozza.

2.A Termékek (a továbbiakban „Tárgyak“) alatt azok az áruk vagy szolgáltatások értendők, amelyeket eladásra szántak és egyszersmind Eladó Webáruházában közzétettek.

II. Hivatkozások

2.1.Eladónak az áru vagy szolgáltatások hibájára vonatkozó felelősségéből eredő viszonyokra (valamint a további jogviszonyokra, amelyek a szerződéses viszonyból következhetnek) azokkal a természetes személyekkel, akik az adásvételi szerződés megkötésekor nem a vállalkozási tevékenységük tárgyának keretei közt járnak el (vagyis fogyasztók), a Tt. 40/1964 sz., többször módosított Polgári Törvénykönyv általános rendelkezésein kívül külön előírások is vonatkoznak, különösen a Tt. 102/2014 sz., a távollevők között vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződések alapján történt áruvásárlás vagy szolgáltatásnyújtás esetén megvalósuló fogyasztóvédelemről szóló törvény és a Tt. 250/2007 sz., többször módosított fogyasztóvédelmi törvény.

2.2.Azokat a jogviszonyokat, amelyek Eladónak a hibákra vonatkozó felelősségére vonatkozó jogok érvényesítéséből erednek, és az Eladó és olyan Vásárló között állnak fenn, aki jogi személy vagy természetes személy, aki a vállalkozási tevékenysége keretében jár el /vagyis olyan személy, aki nem fogyasztó/ a Tt. 513/1991 Kereskedelmi Törvénykönyv hatályos változata szabályozza.

2.3.A Tt. 102/2014 sz. Törvény 3.§, (1) bek., n) pontja értelmében Eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nem létezik olyan speciális idevágó viselkedéskódex, amelynek betartását Eladó vállalta volna.

III. Eladó felelőssége a termékek (áru és szolgáltatások) hibáiért

3.1.Eladó köteles a tárgyat (árut) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződéssel összhangban átadni, vagyis a kívánt minőségben, mennyiségben és (tényszerű, jogi) hibák nélkül.

3.2.Eladó felel azokért a hibákért, amelyek az eladott tárgyat vagy szolgáltatást a Vásárló általi átvételkor terhelik. Ha nem használt tárgyakról van szó, Eladó azokért a hibákért felel, amelyek a tárgy átvétele után, a jótállási időszak alatt keletkeztek (jótállás). Vásárlónak azt ajánljuk, hogy az áru vagy szolgáltatás hibáját haladéktalanul érvényesítse Eladónál. Használt tárgyak esetén Eladó nem felel a használat vagy kopás által keletkezett hibákért.

3.3.Vásárló jogosult az átvétel előtt átnézni az eladott tárgyat vagy szolgáltatást.

IV. Jótállási idő

4.1.A jótállási idő 24 hónap. Használt tárgyak esetén a jótállási idő 12 hónap. A jótállási idő a tárgy vagy szolgáltatás Vásárló által történt átvételétől kezdődik.

4.2.Ha nem gyorsan romló vagy használt tárgyakról van szó, Eladó azokért a hibákért felel, amelyek a tárgy átvétele után, a jótállási idő alatt keletkeznek (jótállás). A jótállás 24 hónap. Ha az eladott tárgyon, annak csomagolásán vagy a használati utasításban szerepel a felhasználhatóság ideje, a jótállás nem végződik ennek az időszaknak a lejárta előtt.

4.3.Ha használt tárgyról van szó. Vásárló és Eladó rövidebb jótállási időben is megegyezhetnek, amely azonban nem lehet 12 hónapnál rövidebb.

4.4.Az olyan tárgyak esetében, amelyek hosszabb távú használatra készültek, a jogszabályok 24 hónapnál hosszabb jótállási időt írnak elő. A 24 hónapot meghaladó jótállási idő vonatkozhat csak a tárgy bizonyos alkotórészeire.

4.5.Vásárló kérésére Eladó köteles a jótállást írásban rögzíteni (garancialevél). Ha ezt a tárgy jellege megengedi, a garancialevél helyett elegendő a vásárlást igazoló dokumentum kiadása.

4.6.A Vásárlónak átadott garancialevélben vagy reklámban tett nyilatkozatával Eladó a törvényben rendelt jótállás idejét meghaladó jótállást biztosíthat. Eladó a garancialevélben rögzíti az effajta jótállás feltételeit és hatályát.

4.7.A jótállási idő a tárgy Vásárló általi átvételével kezdődik. Ha a megvásárolt tárgyat más vállalkozó fogja üzembe helyezni, a jótállási idő az üzembe helyezés napján kezdődik, amennyiben Vásárló az üzembe helyezést legkésőbb a tárgy átvétele után három héttel rendelte meg, és szabályosan és időben együttműködött a szolgáltatás végrehajtása érdekében

4.8.Ha a Vásárló nem fogyasztó, a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezéseinek értelmében kell eljárni, és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő a jelen Panaszkezelési szabályzat IV. cikk 4.1 pontja rendelkezésének értelmében kezdődik.

4.9.Ha új tárgyra való cserére kerül sor, a jótállási idő ismét az új tárgya átvételétől kezdődik.

4.10.Ha egy új tárgy egy részének cseréjére kerül sor, amelynél ezt a tárgy jellege megengedi, a kicserélt részre vonatkozó jótállás az új tárgy átvételétől újrakezdődik.

4.11.A jótállás alatti tárgyak hibáira vonatkozó felelősség megszűnik, ha azt nem érvényesítették a jótállási idő alatt.

4.12.A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig az áru panaszeljárás tárgya volt. A jótállási idő alá eső áru hibáira vonatkozó felelősségből eredő jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási idő alatt nem érvényesítik.

4.13.Abban az esetben, ha a Vásárló a fogyasztó, a panaszokat a törvény szerinti jótállási idő keretében a Tt. 40/1964 sz Polgári Törvénykönyv és a Tt. 250/2007 sz fogyasztóvédelmi törvény szabályozza, mindkét törvény érvényes és hatályos változata, tekintettel a jelen panaszkezelési szabályzatban megfogalmazott pontosításokra.

4.14.Ha a tárgy cseréjére kerül sor, a jótállás az új tárgy átvételétől újrakezdődik. Ugyanez érvényes, ha olyan alkotórész cseréjére kerül sor, amelyre jótállás biztosítottak.

V. A hibákkal kapcsolatos felelősségből eredő jogok érvényesítése (Panaszbenyújtás)

5.1.Vásárló az alábbi címen érvényesítheti a tárgy, áru vagy szolgáltatás hibájára vonatkozó felelősségből eredő jogait: Peter Kemény, Kamenný Most 186, 943 58 Kamenný Most, Szlovák Köztársaság

Vásárló a panaszt személyesen is benyújthatja a társaság bármely üzemegységében, amelyben a panaszfogadás a tárgy jellegére való tekintettel lehetséges, vagy a társaság székhelyén, vagy harmadik személy révén, pl. a szállítmányozó társaságok, csomagküldő társaságok, a Szlovák posta stb. Ajánlatos, hogy a Vásárló a panasz érvényesítésére a Panaszbenyújtási űrlap megnevezésű nyomtatványt használja.

Eladó azt javasolja, hogy Vásárló a panasz érvényesítésekor csatolja a számlát, garancialevelet vagy a kifogásolt áru Eladónál történt megvásárlását igazoló egyéb dokumentumot. Ajánlatos, hogy a Vásárló a kifogásolt tárgy vagy szolgáltatás megnevezése mellett feltüntesse azt is, hogy miben nyilvánul meg a hiba.

5.1.1.Amennyiben a Vásárló az árura vagy szolgáltatásra vonatkozó panaszt nem személyesen nyújtja be, ajánlatos, hogy az árut a hiba részletes leírásával és az áru üzletünkben történt megvásárlását igazoló dokumentummal (pl. fizetési igazolás, számla garancialevél) együtt küldje el, hogy meggyorsíthassuk a panaszfelvételi eljárást.

5.1.2.Panasz esetén az árut ajánlatos ajánlott küldeményként elküldeni. Eladó nem javasolja az utánvéttel történő küldeményt, mivel azt nem vesszük át.

5.1.3.Eladó köteles a panasz érvényesítése esetén a fogyasztónak igazolást adni. Amennyiben a panasz érvényesítése távközlési eszközökkel történik, az Eladó köteles azonnal kézbesíteni a fogyasztónak az érvényesítésről szóló igazolást; amennyiben ez nem lehetséges, haladéktalanul kézbesítenie kell, legkésőbb azonban a panasz elbírálásáról szóló dokumentummal együtt; a panasz érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztó a panasz érvényesítését más módon is igazolni tudja.

5.1.4.Eladó köteles legkésőbb a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül írásos dokumentumot kiadni a panasz elbírálásáról.

5.2.A panasz elbírálása nem érinti fogyasztónak a kártérítésre vonatkozó, külön jogszabály szerinti jogát.

5.3.Eladó köteles a panasz elbírálásának módját azonnal meghatározni, bonyolult esetekben a panasz érvényesítésétől számított 3 napon belül. Indokolt esetben, különösen, ha az áru komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül. Eladó a panasz elbírálási módjának meghatározása után azonnal elbírálja azt, indokolt esetben a panaszt később is el lehet bírálni. A panasz elbírálásának azonban nem szabad túllépnie a panasz érvényesítésétől számított 30 napot. A panasz elbírálására engedélyezett 30 napos határidő letelte után Vásárlónak joga van elállni az adásvételi szerződéstől, és visszakapja az áru teljes árát, vagy joga van az árut új árura cserélni

5.4.Ha a fogyasztó a termékre vonatkozó panaszát a vásárlástól számított első 12 hónapban érvényesítette, Eladó csak szakmai elbírálás alapján utasíthatja el a panaszt; a szakmai elbírálás eredményére való tekintet nélkül nem kérheti a fogyasztót, hogy térítse meg a szakmai elbírálás költségeit, sem egyéb, a szakmai elbírálással összefüggő költséget. Eladó köteles fogyasztónak átadni a panasz elutasítását indokoló szakvélemény másolatát a panasz elbírálásától számított 14 napon belül.

5.5.Ha a fogyasztó a termékre vonatkozó panaszt a vásárlástól számított 12 hónap után érvényesítette, és Eladó elutasította azt, az a személy, aki a panaszt elbírálta, köteles a panasz elbírálásáról szóló dokumentumban feltüntetni, kinek küldheti el a fogyasztó a terméket szakmai elbírálás céljából. Ha a terméket elküldik a megadott személynek szakmai elbírálás céljából, a szakmai elbírálás és az ezzel összefüggő minden költség Eladót terheli, tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére. Ha a fogyasztó a szakvéleménnyel bizonyítja Eladó felelősségét a hibával kapcsolatban, ismét érvényesítheti a panaszát; a szakmai elbírálás ideje alatt a jótállási idő nem telik tovább. Eladó köteles fogyasztónak a panasz ismételt benyújtásától számított 14 napon belül megfizetni a szakmai elbírálással kapcsolatos minden költségét, valamint az ezzel összefüggő minden egyéb költséget. Az ismételten benyújtott panaszt nem lehet elutasítani.

5.6.Fogyasztónak joga van azon elkerülhetetlen kiadások (különösen a kifogásolt áru elküldésekor megfizetett postaköltség) megtérítésére, amelyek az áru és szolgáltatás hibáira vonatkozó felelősségből eredő jogok érvényesítésével összefüggésben keletkeztek. Amennyiben a fogyasztó a tárgy vagy szolgáltatás hibája miatt eláll a szerződéstől, ugyancsak joga van az elállással kapcsolatos költségek megtérítésére.

5.7.A jelen cikk 5.4 pont szerinti szakvélemény formai követelményei:

A szakvéleménynek tartalmaznia kell:

a) a szakmai elbírálást végző személy azonosító adatait,

b) a vizsgált termék pontos azonosító adatait,

c) a termék állapotának leírását,

d) az elbírálás eredményét,

e) a szakvélemény elkészítésének dátumát.

5.8.Eladó köteles tájékoztatni Fogyasztót a panasz elbírálásáról és az elbírálás módjáról, éspedig erre alkalmas és bizonyítható formában, éspedig legkésőbb a panasz érvényesítése utáni 30 napon belül. Eladó köteles írásos dokumentumot kiadni a panasz elbírálásról, éspedig a panasz érvényesítése utáni 30 napon belül.

5.9.A panaszfelvételi eljárás (panasz) befejezésének a panasz elbírálása tekintendő. A panasz elbírálása alatt a panaszfelvételi eljárás befejezése értendő a megjavított termék átadásával annak a személynek, aki a panaszt érvényesítette, a termék cseréjével, a termék vételárának visszaadásával a termék árára vonatkozó arányos kedvezmény kifizetésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásos felszólítással vagy a panasz elutasításával a törvényben rögzített feltételek értelmében.

5.10.Ha ezt a termék jellege lehetővé teszi, fogyasztó az Eladónak (kijelölt személynek) átadja a terméket a panasz érvényesítésekor. Ha a termék jellege nem teszi lehetővé a termék kézbesítését eladónak (kijelölt személynek), fogyasztó a panasz érvényesítésekor kérheti a hiba helyben történő elhárítását, ott, ahol a termék található, vagy Eladóval (a kijelölt személlyel) megállapodhat a termék szállításának módjában.

5.11.A jótállási időbe nem számít bele az az időszak, ami a hibára vonatkozó felelősségből eredő jog érvényesítése és aközött az idő között telik el, amikor a Vásárló köteles az árut a javítás befejezése után átvenni. Eladó köteles a Vásárlónak igazolást adni arról, hogy mikor érvényesítette a panaszát, valamint a javítás végrehajtásáról és időtartamáról.

VI. Vásárló jogai a hibára vonatkozó felelősségből eredő jogok érvényesítése során

6.1.Ha elhárítható hibáról van szó, a Vásárlónak joga van a hiba ingyenes, időben és szabályosan történő elhárítására. Eladó köteles a hibát haladéktalanul elhárítani.

6.2.Vásárló a hiba elhárítása helyett kérheti a tárgy cseréjét, vagy, ha a hiba csak a tárgy alkatrészét érinti, az alkatrész cseréjét, ha ezzel Eladónak nem keletkezik aránytalanul magas költsége, tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára.

6.3.Eladó a hiba elhárítása helyett bármikor kicserélheti a hibás tárgyat hibátlanra, ha ez a Vásárlónak nem okoz aránytalanul nagy nehézségeket.

6.4.Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amely akadályozza a tárgy rendeltetésszerű használatát, a Vásárlónak joga van a tárgy cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyenezek a jogok vonatkoznak a Vásárlóra, ha ugyan elhárítható hibákról van szó, de a Vásárló a hiba javítás utáni ismételt előfordulása vagy a hibák nagy száma miatt nem tudja a tárgyat rendeltetésszerűen használni.

6.5.Ha egyéb elháríthatatlan hibáról van szó, a Vásárlónak joga van megfelelő árkedvezményre.

VII. Záró rendelkezések

7.1.A jelen Panaszkezelési szabályzat a szóban forgó webshop Általános üzleti feltételeinek és Adatvédelmi alapelveinek elválaszthatatlan része. A szóban forgó webshop dokumentumai – az Általános Üzleti feltételek és az Adatvédelmi Alapelvek és a rájuk vonatkozó kioktatás Eladó webshopjának honlapján találhatók.

7.2.A Panaszkezelési szabályzat módosulása esetén a Vásárló és Eladó közti viszonyt az Adásvételi szerződés megkötése idején érvényes és hatályos Panaszkezelési szabályzat szabályozza, annak megszűnéséig.

7.3.A jelen panaszkezelési szabályzat attól a pillanattól érvényes és hatályos, amikor azt Eladó a webshop honlapján közzéteszi, azaz 2020.07.10-től.

A jelen eshop minősítése: http://www.pravoeshopov.sk

Termék hozzá adva a kívánságlistához
Termék hozzá adva a listához

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.